Menu główne

DOTACJE

Poniżej wykaz wybranych konkursów dotacyjnych dostępnych dla organizacji pozarządowych.

Najpełniejszą informację nt. funduszy dostępnych dla organizacji pozarządowych w Polsce można uzyskać na stronie fundusze.ngo.pl.

Pracownicy Wyszkowskiego Inkubatora Pozarządowego na miejscu, w Wyszkowie, pomogą dopasować Państwa oczekiwania i potrzeby do dostępnych funduszy - odszukać je wśród informacji dostępnych on-line, wskazać, gdzie i w jaki sposób ubiegać się o dotację.

Nazwa konkursuKONKURS „ODKRYJ E-WOLONTARIAT”
Termin składania wnioskudo 30 kwietnia 2014
Maksymalna kwota dotacji
OpisChcesz prowadzić projekt w Internecie, zrobić w sieci coś dobrego?

Podziel się swoim pomysłem i zdobądź grant na jego realizację!

Fundacja Dobra Sieć i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłaszają szóstą edycję konkursu „Odkryj e-wolontariat”.
WięcejOgłoszenie na stronie internetowej ORGANIZATORA KONKURSU


Nazwa konkursu OBYWATELE DLA DEMOKRACJI
Termin składania wnioskudo 15 kwietnia 2014
Maksymalna kwota dotacjido 350 tys. zł.
OpisOrganizacje pozarządowe mogą składać wnioski wstępne na projekty tematyczne w programie Obywatele dla Demokracji.

Na realizację projektów z zakresu partycypacji publicznej, kontroli obywatelskiej, zwalczania dyskryminacji, przeciwdziałania wykluczeniu oraz tych skierowanych do dzieci i młodzieży przeznaczono w tej edycji konkursu 11 mln euro. W programie dużo uwagi zostanie też poświęconej działaniom służącym zwalczaniu mowy nienawiści.

Wysokość dotacji zależy od tego, czy projekt będzie realizowany samodzielnie czy w partnerstwie. W pierwszym przypadku wyniesie ona od 50 tys. do 250 tys. zł. Przy wnioskach o dofinansowanie projektów partnerskich organizacje mogą się starać nawet o 350 tys. zł.
WięcejOgłoszenie na stronie internetowej ORGANIZATORA KONKURSU


Nazwa konkursuPROMOCJA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ROZWOJU SPORTU
Termin składania wnioskudo 11 kwietnia 2014
Maksymalna kwota dotacji
OpisMinister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu promocji aktywności fizycznej i rozwoju sportu, realizowanych w okresie od 24 marca do 31 grudnia 2014 roku.
WięcejOgłoszenie na stronie internetowej ORGANIZATORA KONKURSU


Nazwa konkursuKONKURS NA PROJEKTY SPOŁECZNE - EARLY BIRD PRIZES
Termin składania wnioskudo 10 kwietnia 2014
Maksymalna kwota dotacji
Opis Można zgłaszać projekty społeczne w konkursie „Współpraca na rzecz zmiany społecznej” organizowanym przez Ashokę, Zermatt Summit Foundation, FondationGuilé, DPD i Boehringer Ingelheim.

Cel konkursu
Celem konkursu jest zgromadzenie i upowszechnianie nowych form współpracy między partnerami społecznymi a biznesem, które wybiegają poza tradycyjne wsparcie finansowe i darowizny rzeczowe przekazywane organizacjom społecznym.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Konkurs jest skierowany do organizacji społecznych, biznesu oraz instytucji publicznych, które współpracują z partnerami z innych sektorów (tworząc partnerstwa międzysektorowe) na rzecz pozytywnej zmiany społecznej.

Do konkursu można zgłaszać projekty w fazie pomysłu, inkubacji lub projekty już zrealizowane.

Zakres kategorii jest bardzo szeroki: nowe produkty i usługi, rozwiązania „last mile” dot. rozwiązań dla odbiorców z grup marginalizowanych (np. osoby z niepełnosprawnością, seniorzy), tworzenie miejsc pracy i wspieranie polityki zatrudnienia, i inne.
WięcejOgłoszenie na stronie internetowej ORGANIZATORA KONKURSU


Nazwa konkursuKONKURS OFERT Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
Termin składania wnioskudo 4 kwietnia 2014
Maksymalna kwota dotacji
OpisWojewoda mazowiecki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji następujących zadań:
Zadanie nr 1: wsparcie integracji ze społeczeństwem cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą;
Zadanie nr 2: oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
Zadanie nr 3: organizacja zajęć dla dzieci i poradnictwo dla rodzin wymagających wsparcia;
Zadanie nr 4: aktywizacja osób starszych;
Zadanie nr 5: przeciwdziałanie bezdomności;
Zadanie nr 6: wyrównywanie szans i integracja społeczna osób niepełnosprawnych.
Zadanie 7: regionalny system pomocy żywnościowej.
WięcejOgłoszenie na stronie internetowej ORGANIZATORA KONKURSU


Nazwa konkursuPROGRAM „MALUCH 2014”
Termin składania wnioskudo 2 kwietnia 2014
Maksymalna kwota dotacji
OpisMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 101 mln zł na budowę i utrzymanie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci.

O środki z programu Maluch 2014 mogą starać się gminy, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Dofinansowanie może wynieść nawet 80 proc. kosztów projektu.

Termin składania ofert upływa 19 marca 2014 w przypadku modułu drugiego oraz 2 kwietnia w przypadku modułu pierwszego i trzeciego.

Tegoroczny Program „MALUCH“ będzie realizowany w jednej edycji, podzielonej na trzy moduły. Moduł pierwszy dotyczy tworzenia nowych miejsc opieki nad najmłodszymi, drugi i trzeci - utrzymania już istniejących. Dwa pierwsze skierowane są do gmin, trzeci do pozostałych podmiotów. Co ważne, cała dotacja musi być wykorzystana w 2014 roku.
WięcejOgłoszenie na stronie internetowej ORGANIZATORA KONKURSU


Nazwa konkursuUPOWSZECHNIANIE SPORTU RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH
Termin składania wnioskudo 31 marca 2014
Maksymalna kwota dotacji
OpisMinister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór ofert w otwartym konkursie na realizację w 2014 r. zadań z zakresu „upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”, finansowanych ze środków budżetu państwa, dotyczących następujących obszarów:
1. Upowszechniania sportu w środowisku wiejskim
2. Upowszechniania sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych, zawodowych środowiskowych.

Zgłaszane w niniejszym naborze zadania mogą być realizowane wyłącznie w terminie:
od dnia 11 marca do 31 grudnia 2014 r.
WięcejOgłoszenie na stronie internetowej ORGANIZATORA KONKURSU


Nazwa konkursuKONKURS DOTACYJNY ”25 LAT WOLNOŚCI”
Termin składania wnioskudo 31 marca 2014
Maksymalna kwota dotacji3 tys. zł.
OpisFundacja Batorego zachęca do udziału w konkursie dotacyjnym. Dotację można otrzymać na działania związane z 25 rocznicą wydarzeń, które zapoczątkowały w Polsce i w innych krajach naszego regionu procesy demokratycznych przemian.

Mogą to być działania upamiętniające rocznicę wolnych wyborów 1989 roku, przypominające historyczne wydarzenia i osoby, które przyczyniły się do zmiany systemu oraz inicjatywy poświęcone refleksji nad minionym 25-leciem, pokazujące, co zmieniło się od tamtego czasu, co osiągnęliśmy przez te 25 lat, a czego nie udało się osiągnąć.
WięcejOgłoszenie na stronie internetowej ORGANIZATORA KONKURSU


Nazwa konkursuKONKURS OFERT NA ORGANIZACJĘ LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
Termin składania wnioskudo 31 marca 2014
Maksymalna kwota dotacji
OpisMAZOWIECKI KURATOR OŚWIATY ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2014 r.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji następującego zadania: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2014 r.:
a) wypoczynek wyjazdowy
b) wypoczynek w miejscu zamieszkania.
WięcejOgłoszenie na stronie internetowej ORGANIZATORA KONKURSU


Nazwa konkursuKONKURS INICJATYW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Termin składania wnioskudo 28 marca 2014
Maksymalna kwota dotacjido 30 tys. zł.
OpisMinister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych na najlepsze projekty z obszaru: wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Za priorytetowe zadanie uznaje się wsparcie aktywizacji zawodowej kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/wychowawczych lub po okresie opieki nad osobami zależnymi. Może być ono realizowane przez organizację m.in. kampanii, spotkań, szkoleń, treningów i tym podobnych działań.
WięcejOgłoszenie na stronie internetowej ORGANIZATORA KONKURSU


Nazwa konkursuROZWIJANIE SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY
Termin składania wnioskudo 14 marca 2014
Maksymalna kwota dotacji
OpisMinister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie w 2014 zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży realizowanych w ramach projektów: „Organizacja wojewódzkich finałów Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz finałów zawodów dla uczniów gimnazjów i liceów” oraz „Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).

Priorytetowo traktowane będą projekty:
a/ o zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym,
b/ promujące aktywność fizyczną dzieci i młodzieży oraz prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu,
c/ promujące wolontariat w sporcie,
d/ sprzyjające przeciwdziałaniu agresji, patologiom społecznym i innym zagrożeniom cywilizacyjnym,
e/ integrujące i angażujące środki finansowe jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE, sponsorów i inne.
WięcejOgłoszenie na stronie internetowej ORGANIZATORA KONKURSU


Nazwa konkursuKONKURS „SENIORZY W AKCJI”
Termin składania wnioskudo 10 marca 2014
Maksymalna kwota dotacjiod 6 tys. do 12 tys. zł.
OpisTowarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłaszają ogólnopolski konkurs dotacyjny „Seniorzy w akcji”. Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych, które chcą zrealizować projekt społeczny w oparciu o osobiste pasje i wziąć udział w inspirujących warsztatach.

O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w wieku 18-35 lat) poprzez organizację pozarządową czy instytucję, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury).
WięcejOgłoszenie na stronie internetowej ORGANIZATORA KONKURSU

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 9067 razy.

UNIA EUROPEJSKA

Baner Kapitał ludzki - Narodowa Strategia Spójności Fundacja rower.com Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dane teleadresowe

SIĘ DZIEJE
Wyszkowski Inkubator Pozarządowy

ul. 1 Maja 23a/C, 07-200 Wyszków
e-mail: redakcja@siedzieje.org.pl
www: http://siedzieje.fundacjanadbugiem.pl

Kontakt:
Artur Laskowski, tel. 691-801-220
e-mail: artur@rower.com

Kierownik projektu:
Karol Kretkowski, tel. 603-943-596, karol@rower.com
Fundacja rower.com
ul. 1 Maja 23a/C, 07-200 Wyszków
http://fundacja.rower.com


Copyright

Projekt: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl